Stallingsvoorwaarden

Stallingsvoorwaarden

Artikel 0 - Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen huurder en verhuurder beschreven op pagina 1 van dit document.

Artikel 1 - De overeenkomst

Huurder en verhuurder zijn overeengekomen dat de verhuurder zich tegenover de huurder verbindt om tegen betaling, het omschreven voertuig te bewaren in de omschreven stalling en dit voertuig na afloop van de huurperiode terug te geven in de staat waarin de verhuurder dit ontving, behoudens normale achteruitgang wegens slijtage en stilstand.

Artikel 2 - Wat zijn mijn verplichtingen?

· - Voordat de huurder gebruik mag maken van de stalling dient hij/zij het volgende te hebben verwijderd en verwijderd te houden: (brand-) gevaarlijke, schadelijke, explosieve, verontreinigde, illegale stoffen en/of zaken, waaronder gasflessen, zelfontbrandende producten en bederfelijke waren.

· - Bij het ophalen en/of wegbrengen van het voertuig naar de stalling dient de huurder, ofwel een bevoegd persoon, zich te kunnen legitimeren middels een legitimatiebewijs.eZgiotinmdaetrielbewijs wordt de plek niet vrijgegeven.

· - De huurder draagt zorg voor een (extra) verzekering tegen cascoschade en eventuele overige schade aan het stallingsobject door bijvoorbeeld brand en diefstal. De verhuurder heeft het recht op inzage in de verzekeringspolis.

· - De huurder is uitsluitend toegestaan op het terrein van de verhuurder om het stallingsobject te brengen of op te halen, tenzij de verhuurder hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De huurder stemt, in voorkomende gevallen, ermee in dat de stallingsplek wordt gewijzigd, mits de nieuwe locatie vergelijkbaar is en zich binnen 15km van de bestaande locatie bevindt.

Extra regels wanneer een caravan, camper of vergelijkbaar naar de verhuurder wordt gebracht.

· - De huurder dient eventuele schade aan zijn stallingsobject bij inname kenbaar te maken aan de verhuurder. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de staat waarin de accu's van het stallingsobject zich bevinden.

· - Wanneer de huurder een gemotoriseerd voertuig heeft dient hij/zij bij het wegbrengen van het voertuig een reservesleutel af te geven, tenzij anders wordt overeengekomen. Ook is het verboden om het stallingsobject te voorzien van beveiliging zoals sloten en/of wielklemmen dat het voor de verhuurder onmogelijk wordt om het object in de stalling te verplaatsen.

· - Bij het ophalen van het stallingsobject dient de huurder eventuele schade opgelopen tijdens de stallingsperiode direct kenbaar te maken aan de verhuurder. Wanneer de schade niet direct kenbaar wordt gemaakt, vervalt het recht tot het claimen van schade.

Artikel 3 - Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

· - De verhuurder gebruikt de stallingsobjecten niet en geeft de objecten niet bij derden in bewaring of in gebruik.

· - De verhuurder neemt de nodige maatregelen die in redelijkheid verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan de stallingsobjecten en toebehoren.

· - De verhuurder is verplicht elk stallingsobject op het doorgegeven tijdstip in bewaring te nemen en het object op het doorgegeven tijdstip weer ter beschikking te stellen, mits de aanvraag is gedaan met inachtneming van de minimale verwerkingstijd en overeenkomt met de opgegeven openingstijden. De huurder kan gedurende de overeenkomst het stallingsobject te allen tijde terugnemen van de verhuurder. Daarbij heeft de verhuurder te allen tijde het recht om gebruik te maken van zijn retentierecht indien de verschuldigde stallingskosten niet zijn voldaan.

Artikel 4 - Kan ik de huurovereenkomst tussentijds beëindigen?

Ja, dat kan. Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is de verhuurder verplicht tot teruggave van het voertuig. Echter blijft de huurder de totaalprijs van de huurperiode opgenomen in de overeenkomst, aan de verhuurder verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 - Het einde van de huurovereenkomst

·

Huurder

- Wil je een aflopende overeenkomst niet verlengen? De opzegging dient per mail te gebeuren met inachtneming van het opzegtermijn van maand. Na het succesvol opzeggen ontvangt de huurder een bevestiging per mail. Bij het ontbreken van een opzegging wordt de overeenkomst verlengd met de eerder overeengekomen huurperiode van 1 jaar.

· - Indien het stallingsobject niet wordt opgehaald voor de einddatum van de huurperiode, dan gaat de huurder daarmee een nieuwe huurperiode aan.


· - De verhuurder behoudt zich het recht om het totaalbedrag per huurperiode te indexeren. Een eventuele verhoging van zal minimaal 2 maanden voor de aanvang van een nieuwe huurperiode aan de huurder worden doorgegeven. Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 6 - Hoe zit het met de aansprakelijkheden?

· - Bij elke vorm van schade door verlies, diefstal, inbeslagneming of beschadiging van het stallingsobject treedt de verhuurder in overleg met de huurder. De verhuurder kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de huurder kan aantonen dat de schade direct is veroorzaakt doordat de verhuurder zich niet aan zijn zorgvuldigheidsverplichtingen heeft gehouden uit artikel 3.2.

· - Bij aansprakelijkheid van de verhuurder, blijft deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zijn aansprakelijkheidsverzekering per schadeveroorzakende gebeurtenis dekking verleent, waarbij de verhuurder niet aansprakelijk is voor indirecte schade of derving van het vakantiegenot.

· - De huurder is zelf aansprakelijk voor schade aan het stallingsobject, welke voortvloeit uit ouderdom of slijtage van het stallingsobject.

· - De huurder is aansprakelijk voor schade die door toedoen van de huurder is toegebracht aan (zaken van) de verhuurder en/of derden.

· - In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer dan een maand duurt, dan zijn beide partijen bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden. Indien de huurder wegens overmacht niet tijdig kan beschikken over zijn stallingsobject, dan is de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig.

· - Vorderingsrechten en andere bevoegdheden ten aanzien de verhuurder vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich het feit heeft voorgedaan dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden heeft gegeven.

Artikel 7 - Hoe gaan wij om met wijzigingen in de Algemene Voorwaarden?

· - De verhuurder behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, wanneer deze wijzigingen geen sterke nadelige gevolgen hebben voor de huurder.

· - Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

· - Indien één of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

· - Indien de verhuurder niet constant een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de artikelen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat de verhuurder het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in de voorwaarden te verlangen.

Artikel 8 - Geschillen

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Indien er een geschil voorkomt, wordt eerst geprobeerd dit onderling te beslechten, voordat het wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank.